سنگ ماه تولد

/سنگ ماه تولد
سنگ ماه تولد سنگ های قیمتی جواهر سنگهای متولدین ماه شهریور اردیبهشت مهر

سنگ ماه تولد سنگ های قیمتی جواهر سنگهای متولدین ماه شهریور اردیبهشت مهر

سنگ متولدین هر ماه با توجه به روحیات و خصوصیات فردی هر فرد ، مشخص می شود.

برا این اساس برای ماه های مختلف سنگ های مختلفی وجود دارد.

که مهمترین سنگ هر ماه، به این صورت می باشد.

برای ماه های سال به ترتیب

فروردین: سنگ الماس

اردیبهشت: سنگ زمرد

خرداد: مروارید و الکساندریت

تیر: سنگ یاقوت قرمز

مرداد: زبرجد

شهریور: یاقوت کبود

مهر: اوپال

آبان: توپاز

آذر: فیروزه

دی: گارنت

بهمن: آمیتیست

اسفند: مرجان و آکوامارین

سایت جواهر سنگ های قیمتی و از جمله سنگ های ماه تولد را در قالب جواهرات زیبا ارائه می دهد.