فروردین (April)

//فروردین (April)
سنگ ماه تولد فروردین الماس سنگ خون حجر الدم جاسپر توپاز زرد آکوامارین سایت جواهر نقره

سنگ ماه تولد فروردین الماس سنگ خون مرجان حجر الدم جاسپر توپاز زرد آکوامارین

الماس به عنوان اصلی ترین سنگ ماه تولد فروردین ، نام برده شده است.

اما سنگ های دیگری از جمله مرجان ، توپاز زرد، آکوامارین ، جاسپر و سنگ خون (حجر الدم) نیز برای این ماه ذکر شده اند.

از ویژگی های فروردینی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سمبل : قوچ

سیاره: مریخ

عنصر: آتش

رنگ: قرمز و نارنجی

فلز: آهن

روز شانس: سه شنبه

عدد شانس: 1 و 9

اصلی ترین خصوصیات متولدین اولین ماه بهار، رک و راست بودن و سادگی است.

متولدین فروردین دست و دلباز هستند و معمولا دوست دارند به دیگران کمک کنند.