خرداد (June)

سنگ ماه تولد خرداد مروارید الکساندریت سنگ ماه

سنگ ماه تولد خرداد مروارید الکساندریت عقیق سبز سنگ ماه

مروارید به عنوان اصلی ترین سنگ ماه تولد خرداد ، نام برده شده است.

اما سنگ های دیگری از جمله مون استون (سنگ ماه)، یاقوت سفید ، چشم ببر ، الکساندریت ، زمرد ، عقیق سبز ، کریزوپراس و سیترین نیز برای این ماه ذکر شده اند.

از ویژگی های خردادی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سمبل: دو پیکر

سیاره: عطارد

عنصر: باد

رنگ: زرد

شخصیت: تغییر پذیر

عدد شانس:5 و 9

روز شانس: چهارشنبه

فلز: جیوه

اصلی ترین خصوصیات متولدین سومین ماه بهار، تغییر و تحول است.

متولدین خرداد باهوش و زرنگ هستند و اصلا صبور نیستند.