آبان (November)

//آبان (November)
سنگ ماه تولد آبان توپاز آکوامارین آمیتیست سیترین ابسیدین مرجان اشک آپاچ بریل یاقوت سرخ گارنت

سنگ ماه تولد آبان توپاز آکوامارین آمیتیست سیترین ابسیدین مرجان اشک آپاچ بریل یاقوت سرخ گارنت

توپاز به عنوان اصلی ترین سنگ ماه تولد آبان، نام برده شده است.

اما سنگ های دیگری از جمله سیترین ، آکوامارین، آمیتیست، بریل، یاقوت سرخ ، گارنت، ابسیدین سیاه ، اشک آپاچی و مرجان نیز برای ماه آبان ذکر شده اند.

از ویژگی های آبانی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سمبل ماه آبان: عقرب

روز شانس: سه شنبه

سیاره: پلوتون و مریخ

عنصر: آب

شخصیت: محکم

رنگ: قرمز تیره

اصلی ترین خصوصیات متولدین دومین ماه پاییز، قدرتمند بودن، مصمم و با اراده بودن، عاشق سفر بودن است.