سنگ درمانی مولتی رد استون

//سنگ درمانی مولتی رد استون
سنگ عشق و علاقه سنگ درمانی رد استون عقیق یمنی یاقوت قرمز سنگ گارنت

سنگ درمانی رد استون سنگ عشق و علاقه عقیق یمنی یاقوت قرمز سنگ گارنت انگشتر عقیق 

سنگ درمانی رد استون ، که ترکیب یاقوت سرخ ، عقیق یمنی قرمز و سنگ گارنت می باشد و جهت جذب مهر و محبت استفاده می شود.

برای دفع انرژی های منفی مثل سحر و جادو و طلسم نیز موثر است.

از رد استون در قالب انگشتر مولتی ردستون، سرویس نقره و دستبند چرم و انگشتر عقیق استفاده شده است.

سنگ درمانی مولتی ردستون نیز مانند سنگ یاقوت قرمز، عقیق قرمز و سنگ گارنت برای جذب عشق و محبت و بهبود روابط عاطفی استفاده می شود.

عقیق قرمز  و یاقوت سرخ به عنوان سنگ عشق و علاقه و عزت نفس استفاده می شود.