جواهرات بر اساس سنگ درمانی مولتی

/جواهرات بر اساس سنگ درمانی مولتی
سنگ درمانی مولتی

سنگ درمانی مولتی عشق شانس دفع چشم زخم خواص درمانی

سنگ درمانی مولتی در انواع متفاوت سنگ مولتی رد استون، گلداستون، بلومیکس، وانتومیکس، کروما و سنگ مگنا می باشد.

سنگ بلومیکس با طیف رنگی آبی، از ترکیب سنگ های لاجورد، فیروزه و یاقوت کبود به وجود می آید.

به دلیل ارتباط داشتن با چاکرای پیشانی به سنگ دفع چشم زخم شهرت پیدا کرده است.

سنگ های تخصصی وانتومیکس که از ترکیب 12 نوع سنگ ایجاد می شوند، خواص تمام سنگ ها را در یک سنگ جمع شده است و خواص درمانی بسیاری دارد.

از این سنگ به عنوان سنگ شانس یاد شده است.

سنگ گلد استون معمولا از ترکیب سنگ های به رنگ زرد مثل عقیق زرد، یاقوت زرد تشکیل شده است.

سنگ رد استون از ترکیب سنگ های به رنگ قرمز مثل عقیق قرمز و یاقوت قرمز تشکیل شده است.

سنگ مولتی کروما از ترکیب رنگ های سبز مثل زمرد و زبرجد تشکیل شده است.

به دلیل ارتباط با چاکررای قلب به سنگ عشق شهرت دارد.